TIẾNG ANH 6- GLOBAL SUCCESS

☘Team Yourhomework chúc các con luôn chăm ngoan và học tập tốt!!! ❤️❤️❤️
☘Người soạn: Ms. Đỗ Quỳnh Trang
.... tiếp tục cập nhật....

 1. TIẾNG ANH 6- UNIT 1- PRONUNCIATION /ɑː/-/ʌ/- TEST 01
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000042003
 2. TIẾNG ANH 6- UNIT 1- PRONUNCIATION /ɑː/-/ʌ/- TEST 02
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000102002
 3. TIẾNG ANH 6- UNIT 2- FINAL SOUND /s/- /z/-/iz/ - TEST 01
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000063004
 4. TIẾNG ANH 6- UNIT 2- FINAL SOUND /s/- /z/-/iz/ - TEST 02
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000125006
 5. TIẾNG ANH 6- UNIT 3- PRONUNCIATION /b/-/p/- TEST 01
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000051006
 6. TIẾNG ANH 6- UNIT 3- PRONUNCIATION /b/-/p/- TEST 02
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000135007
 7. TIẾNG ANH 6- TEST YOURSELF 01- PRONUNCIATION U123
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000104008
 8. TIẾNG ANH 6- TEST YOURSELF 02- PRONUNCIATION U123
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000125007
 9. TIẾNG ANH 6- TEST YOURSELF 03- VOCABULARY- ODD ONE OUT U123
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000078008
 10. TIẾNG ANH 6- UNIT 4- LANGUAGE FOCUS
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000130030
 11. TIẾNG ANH 6- UNIT 5- LANGUAGE FOCUS
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000198015
 12. TIẾNG ANH 6- UNIT 6- LANGUAGE FOCUS
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000023013
 13. UNIT 1. VERBS (DO/ PLAY/ STUDY/ HAVE/ GO)- SƯU TẦM
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000111026
 14. TIẾNG ANH 6- UNIT 1- VIẾT LẠI CÂU KHÔNG THAY ĐỔI NGHĨA
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000127036
 15. TIẾNG ANH 6- UNIT 2- GIVING SUGGESTIONS
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000136027
 16. TIẾNG ANH 6- ÔN GIỮA HỌC KÌ 1 [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000191040
 17. TIẾNG ANH 6- ÔN GIỮA HỌC KÌ 1 [002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000036038
 18. TIẾNG ANH 6- ÔN GIỮA HỌC KÌ 1 [003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000103025
 19. TIẾNG ANH 6- ÔN GIỮA HỌC KÌ 1 [004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000058035
 20. TIẾNG ANH 6- ÔN GIỮA HỌC KÌ 1 [005]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000159040
 21. TIẾNG ANH 6- ÔN GIỮA HỌC KÌ 1 [006]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000070033
 22. TEST UNIT 1-ENGLISH 6 GLOBAL- SƯU TẦM
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000026048
 23. TIẾNG ANH 6- ÔN HẾT KÌ 1 [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000166087
 24. TIẾNG ANH 6- ÔN HẾT KÌ 1 [002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000173073
 25. TIẾNG ANH 6- ÔN HẾT KÌ 1 [003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000069077
 26. TIẾNG ANH 6- ÔN HẾT KÌ 1 [004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007211

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: