Bộ Từ Vựng Sách I-Learn Smart Start Grade 4

Các bài học trong sách tiếng Anh I-Learn Smart Start - Lớp 4

 1. Unit 1 - ANIMALS - I-learn 4 (Lesson 1)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000099129
 2. Unit 1 - ANIMALS - I-learn 4 (Lesson 2)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000067144
 3. Unit 1 - ANIMALS - I-learn 4 (Lesson 3)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000009286
 4. Unit 1 - I- ANIMALS - I Learn 4 - Lesson 4 (SCIENCE)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000066113
 5. Unit 2 - WHAT CAN I DO? - I-learn 4 (Lesson 1)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000096153
 6. Unit 2 - WHAT CAN I DO? - I-learn 4 (Lesson 2)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000056150
 7. Unit 2 - WHAT CAN I DO? - I-learn 4 (Lesson 3)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000072171
 8. Unit 2 - WHAT CAN I DO? - I-learn 4 (CULTURE)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000071154
 9. Unit 3 - WEATHER - I-learn 4 (Lesson 1)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000065205
 10. Unit 3 - WEATHER - I-learn 4 (Lesson 2)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000075198
 11. Unit 3 - WEATHER - I-learn 4 (Lesson 3)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000048216
 12. Unit 3 - WEATHER - I-learn 4 (GEOGRAPHY)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000017227
 13. Unit 4 - ACTIVITIES - I-learn 4 (Lesson 1)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000022234
 14. Unit 4 - ACTIVITIES - I-learn 4 (Lesson 2)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000032226
 15. Unit 4 - ACTIVITIES - I-learn 4 (Lesson 3)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000079219
 16. Unit 4 - ACTIVITIES - I-learn 4 (CULTURE)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000017250
 17. Unit 5 - GETTING AROUND - I-learn 4 (Lesson 1)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000067253
 18. Unit 5 - GETTING AROUND - I-learn 4 (Lesson 2)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000060215
 19. Unit 5 - GETTING AROUND - I-learn 4 (Lesson 3)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000024240
 20. Unit 5 - GETTING AROUND - I-learn 4 (CULTURE)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000009389
 21. Unit 6 - DESCRIBING PEOPLE - I-learn 4 (Lesson 1)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000087356
 22. Unit 6 - DESCRIBING PEOPLE - I-learn 4 (Lesson 2)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000044381
 23. Unit 6 - DESCRIBING PEOPLE - I-learn 4 (Lesson 3)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000076344
 24. Unit 6 - DESCRIBING PEOPLE - I-learn 4 (ART)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000036331
 25. Unit 7 - MY FAMILY - I-learn 4 (Lesson 1)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000057377
 26. Unit 7 - MY FAMILY - I-learn 4 (Lesson 2)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000075323
 27. Unit 7 - MY FAMILY - I-learn 4 (Lesson 3)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000091348
 28. Unit 7 - MY FAMILY - I-learn 4 (ETHICS)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000005499
 29. Unit 8 - MY FRIENDS AND I - I-learn 4 (Lesson 1)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000136015
 30. Unit 8 - MY FRIENDS AND I - I-learn 4 (Lesson 2)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000105013
 31. Unit 8 - MY FRIENDS AND I - I-learn 4 (Lesson 3)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000177019
 32. Unit 8 - MY FRIENDS AND I - I-learn 4 (CULTRURE)
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000080362

Bài học Từ vựng


Bộ từ vựng do thầy cô chia sẻ