Câu hỏi

Tháng 12/1986, Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối Đổi mới đất nước toàn diện và đồng bộ, trong đó, trọng tâm là đổi mới về

Đáp án
B. Kinh tế.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[101] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 1 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG