Tiếng Anh lớp 12 - Bài tập theo Unit

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

UNIT 1

 1. Unit 1. LIFE STORIES (Bài tập 1) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000112050
 2. Unit 1. LIFE STORIES (Bài tập 2) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000062056
 3. Unit 1. LIFE STORIES (Bài tập 3) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000105071
 4. Unit 1. LIFE STORIES (Bài tập 4) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000032059
 5. Unit 1. LIFE STORIES (Bài tập 5) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010192
 6. Unit 1. LIFE STORIES (Bài tập 6) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000142054

UNIT 2

 1. Unit 2. URBANISATION (Bài tập 1) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000085059
 2. Unit 2. URBANISATION (Bài tập 2) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000021055
 3. Unit 2. URBANISATION (Bài tập 3) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000095065
 4. Unit 2. URBANISATION (Bài tập 4) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000152058
 5. Unit 2. URBANISATION (Bài tập 5) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000161045
 6. Unit 2. URBANISATION (Bài tập 6) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000093059

UNIT 3

 1. Unit 3. THE GREEN MOVEMENT (Bài tập 1) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000107050
 2. Unit 3. THE GREEN MOVEMENT (Bài tập 2) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000039061
 3. Unit 3. THE GREEN MOVEMENT (Bài tập 3) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000068055
 4. Unit 3. THE GREEN MOVEMENT (Bài tập 4) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000059055
 5. Unit 3. THE GREEN MOVEMENT (Bài tập 5) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000020054
 6. Unit 3. THE GREEN MOVEMENT (Bài tập 6) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000189048

UNIT 4

 1. Unit 4. THE MASS MEDIA (Bài tập 1) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000137045
 2. Unit 4. THE MASS MEDIA (Bài tập 2) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000053053
 3. Unit 4. THE MASS MEDIA (Bài tập 3) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000116049
 4. Unit 4. THE MASS MEDIA (Bài tập 4) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000047047
 5. Unit 4. THE MASS MEDIA (Bài tập 5) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000086044
 6. Unit 4. THE MASS MEDIA (Bài tập 6) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000083061

UNIT 5

 1. Unit 5. CULTURAL IDENTITY (Bài tập 1) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000089052
 2. Unit 5. CULTURAL IDENTITY (Bài tập 2) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000182061
 3. Unit 5. CULTURAL IDENTITY (Bài tập 3) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000192060
 4. Unit 5. CULTURAL IDENTITY (Bài tập 4) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000159055
 5. Unit 5. CULTURAL IDENTITY (Bài tập 5) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000104067
 6. Unit 5. CULTURAL IDENTITY (Bài tập 6) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000186057

UNIT 6

 1. Unit 6. ENDANGERED SPECIES (Bài tập 1) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000018049
 2. Unit 6. ENDANGERED SPECIES (Bài tập 2) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000061056
 3. Unit 6. ENDANGERED SPECIES (Bài tập 3) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000136058
 4. Unit 6. ENDANGERED SPECIES (Bài tập 4) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000187066
 5. Unit 6. ENDANGERED SPECIES (Bài tập 5) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000011052

UNIT 7

 1. Unit 7. ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Bài tập 1) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000178044
 2. Unit 7. ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Bài tập 2) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000076048
 3. Unit 7. ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Bài tập 3) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000194057
 4. Unit 7. ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Bài tập 4) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000192061
 5. Unit 7. ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Bài tập 5) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000196054

UNIT 8

 1. Unit 8. THE WORLD OF WORK (Bài tập 1) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000102046
 2. Unit 8. THE WORLD OF WORK (Bài tập 2) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000047048
 3. Unit 8. THE WORLD OF WORK (Bài tập 3) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000140042
 4. Unit 8. THE WORLD OF WORK (Bài tập 4) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000111053
 5. Unit 8. THE WORLD OF WORK (Bài tập 5) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000112051

UNIT 9

 1. Unit 9. CHOOSING A CAREER (Bài tập 1) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000160052
 2. Unit 9. CHOOSING A CAREER (Bài tập 2) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000087048
 3. Unit 9. CHOOSING A CAREER (Bài tập 3) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000071059
 4. Unit 9. CHOOSING A CAREER (Bài tập 4) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000130056
 5. Unit 9. CHOOSING A CAREER (Bài tập 5) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000130057

UNIT 10

 1. Unit 10. LIFELONG LEARNING (Bài tập 1) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000022054
 2. Unit 10. LIFELONG LEARNING (Bài tập 2) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000015052
 3. Unit 10. LIFELONG LEARNING (Bài tập 3) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000094044
 4. Unit 10. LIFELONG LEARNING (Bài tập 4) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000137046
 5. Unit 10. LIFELONG LEARNING (Bài tập 5) - Tiếng Anh lớp 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000044049

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: