[001] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 1

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 1: TENSE
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000001142
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 1. Put the verbs in brackets in the present simple.

Question 1.
(you/ speak)      English?
Question 2.
I (be)      at school at the weekend.
Question 3.
Jo is so smart that she (pass)      every exam.
Question 4.
I usually (have)      breakfast at 7.00.
Question 5.
She (not live)      in Hai Phong city.
Question 6.
She (not study)      on Friday.
Question 7.
He (have)      a new haircut today.
Question 8.
My best friend (write)      to me every week.
Question 9.
My students (be not)      hard working.

Question 10 + 11
My life (be) (10) so boring. I just (watch) (11) TV every night.

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[001] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 1

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: