[009] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 9

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 1: TENSE
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000004142
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 9. Use the given words to make correct sentences in future simple form.

Question 1.
What/ your brother/ do/ his free time? →   ?
Question 2.
I/ bring/ you/ something/ eat/ tomorrow. →   .
Question 3.
More people/ enjoy/ gardening/ future. →   .
Question 4.
If you/ not study hard,/ you not pass/ final exam. →   .
Question 5.
She/ hope/ Mary/ come/ party/ tonight. →   .
Question 6.
They/ feel/ very/ happy/ if/ they/ win/ match. →   .
Question 7.
you/ help/ me/ do/ housework? →   ?
Question 8.
I/ finish/ report/ 2 days. →   .

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[009] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 9

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: