[090] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 12: Exercise 4

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 12: PRONOUN AND ADJECTIVE POSSESSIVE
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000004145
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 4. Choose the best option to complete the sentence.

Question 1. My name is John. ________ am a French.
Question 2. This is my shirt and that is ________.
Question 3. This is ________ bag. That is ________.
Question 4. Samuen should stay back after class. ________ has volleyball practice.
Question 5. Should ________ help you drive the car?
Question 6. Let ________ help you drive the car.
Question 7. Can ________ show me where ________ can find a good hotel in this city?
Question 8. That book is ________. It is not ________.
Question 9. My parents live in New York. We visit ________ often.
Question 10. ________ car is this?
Question 11. We can go to ________ house or we can go to ________.
Question 12. My birthday is on 25th July and ________ is on 1st August.

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[090] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 12: Exercise 4

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: