MODULE 9: TAG QUESTIONS (Exercise 4)

Họ tên: nhập tên

Thầy Đại Lợi - Tác giả và Thủ khoa ĐHSPHN - Chuyên gia luyện thi CLC lớp 6, 10, THPTQG
Điện thoại/Zalo: 0383091708
--------------------------------
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000008227
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Hoàn thành những câu sau bằng dạng thức của hỏi đuôi đã học

Question 1.
How lovely the baby is,      ?
Question 2.
What a long river,      ?
Question 3.
He ought to have made a note of it,      ?
Question 4.
How intelligent you are,      ?
Question 5.
They think he's funny,      ?
Question 6.
How interesting the games are,      ?
Question 7.
It seems that you are right,      ?
Question 8.
Why he killed himself seems a secret,      ?
Question 9.
She must be here,      ?
Question 10.
She'd saved money when she bought it,      ?
Question 11.
What a beautiful house,      ?
Question 12.
One can be one's master,      ?
Question 13.
What you have said is wrong,      ?
Question 14.
What handsome boys,      ?
Question 15.
One can leave it,      ?
Question 16.
Hoa never comes to school late,      ?
Question 17.
I don' think he will come,      ?
Question 18.
People think she tell lie,      ?
Question 19.
Nobody's got to leave early,      ?
Question 20.
Nobody has arrived yet,      ?
Question 21.
Everybody looked so miserable,      ?
Question 22.
I wish to study English,      ?
Question 23.
He hardly ever makes a mistake,      ?
Question 24.
Nobody liked the play,      ?
Question 25.
I remember you said she would come the next day,      ?

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
MODULE 9: TAG QUESTIONS (Exercise 4)

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: