[077] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 5

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 10: MẠO TỪ A/AN/ THE
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000028002
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 5. Choose the correct option to complete the sentence.

Question 1. _____ live longer than men.
Question 2. Who are _____ in this photograph?
Question 3. What makes _____ violent? What causes aggression?
Question 4. Can you pass _____, please?
Question 5. _____ on the top shelf belong to me.
Question 6. Look at _____ on that tree! They are very big.
Question 7. _____ is strange sometimes. Some very strange things happen.
Question 8. _____ are good for you.
Question 9. I like _____. But I’m not good at it.
Question 10. I’m afraid of _____.
Question 11. I don’t drink _____. I don’t like it.
Question 12. We had a very nice meal. _____ were especially good.

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[077] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 5

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: