MODULE 5: SUBJECT AND VERB AGREEMENTS (Exercise 3)

Họ tên: nhập tên

Thầy Đại Lợi - Tác giả và Thủ khoa ĐHSPHN - Chuyên gia luyện thi CLC lớp 6, 10, THPTQG
Điện thoại/Zalo: 0383091708
--------------------------------
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000040080
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Trong mỗi câu sau có một lỗi sai, tìm và sửa lại cho đúng

Lưu ý: Ghi từ đã sửa (từ đúng) vào ô trống.

Question 1.
More men than women is left-handed. →     
Question 2.
Fifty minutes are the maximum length of time allotted for the exam. →     
Question 3.
Each ticket costed $5. →     
Question 4.
Neither praise nor blame seem to affect him. →     
Question 5.
Why is the police standing there? →     
Question 6.
So far everything is all right. →     
Question 7.
Where is my gloves? →     
Question 8.
Geography are fascinating. →     
Question 9.
Each of the items in the bill are correct. →     
Question 10.
There are a car and two vans in front of my house. →     
Question 11.
Two-thirds of these books is novels. →     
Question 12.
Are there anybody at home? →     
Question 13.
10 years in prison were too long for him. →     
Question 14.
Every student are tested twice a year. →     
Question 15.
The boy with his dog are here. →     
Question 16.
John or Tom are bringing the car. →     
Question 17.
His hair are turning gray. →     
Question 18.
Three fourths of his fortune were devoted to scientific research. →     
Question 19.
None of the children were awake. →     
Question 20.
None of my classmates speaks Arabic. →     

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
MODULE 5: SUBJECT AND VERB AGREEMENTS (Exercise 3)

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: