[050] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 2

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 6: WH-QUESTIONS: WHO/ WHAT/ WHOM/ WHEN/ WHERE/ HOW/ WHY
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000050001
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 2. Make questions for the underlined parts.

Question 1.
The hotel is opposite the museum. →   ?
Question 2.
She went to the doctor because she was sick. →   ?
Question 3.
They travelled to the USA by plane last month. →   ?
Question 4.
They returned to America two weeks ago. →   ?
Question 5.
I saw her last night. →   ?
Question 6.
Liz will send these letters to her friends. →   ?
Question 7.
Her neighbor gave her a nice dress. →   ?
Question 8.
She went to the doctor because she had a backache. →   ?
Question 9.
Mrs. Robinson bought a poster. →   ?
Question 10.
Our school year starts on September 5th. →   ?

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[050] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 2

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: