MODULE 3: VERB TENSES - VERB TENSE REVISION 4

Họ tên: nhập tên

Thầy Đại Lợi - Tác giả và Thủ khoa ĐHSPHN - Chuyên gia luyện thi CLC lớp 6, 10, THPTQG
Điện thoại/Zalo: 0383091708
--------------------------------
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000057096
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc, dựa vào các thì động từ đã học

1. My brother (join) (1) the army when he (be) (2) young.

2. He (lose) (3) his job last month and since then he (be) (4) out of work.

3. They think he (be) (5) here last night.

4. Lien (not go) (6) to the movie theater tomorrow. She (stay) (7) at home and watch TV.

5. The film (end) (8) by the time we (get) (9) there.

6. After I (finish) (10) all my homework, he (invite) (11) me a drink.

7. They (go) (12) home after they (finish) (13) their work.

8. At 5 a.m yesterday, I (iron) (14) my clothes.

9. My grandfather (die) (15) many years ago.

10. They (tell) (16) me about it last week.

11. My mother (come) (17) to stay with us next weekend.

12. I (walk) (18) along the beach while my sister (swim) (19)

13. After the telephone (buzz) (20) for a minute, the doctor (answer) (21) it.

14. At 5 p.m yesterday, I (watch) (22) TV.

15. Thu (look) (23) after her little brother next Sunday.

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
MODULE 3: VERB TENSES - VERB TENSE REVISION 4

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: