[051] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 3

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 6: WH-QUESTIONS: WHO/ WHAT/ WHOM/ WHEN/ WHERE/ HOW/ WHY
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000066001
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 3. Match a question in column A with an answer in column B.

Question 1.
How long does summer vacation last? →   
Question 2.
What is the longest vacation? →   
Question 3.
Whom do you usually visit during your vacation? →   
Question 4.
How many hours does your mother work a day? →   
Question 5.
How far is it from your house to the market? →   
Question 6.
How long does it take to go to school by bike? →   
Question 7.
How much are these envelopes? →   
Question 8.
Whom will Liz send these letters to? →   
Question 9.
Where was your father last month? →   
Question 10.
How often does Nga brush her teeth a day? →   

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[051] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 3

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: