[080] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 2

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 11: PREPOSITION OF TIME AND PLACE
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000067001
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 2. Fill in the blank with a preposition of time: in/ on/ at.

Question 1.
Luckily the weather was perfect      her wedding day.
Question 2.
In my hometown the shops open early      the morning.
Question 3.
She met her husband      1998.
Question 4.
His daughter was born      the 24th of August.
Question 5.
I often get sleepy      the afternoon.
Question 6.
She got married      September.
Question 7.
Mobile phones became popular      the nineties.
Question 8.
They usually go to the south of France      the summer.
Question 9.
We are meeting      Friday morning.
Question 10.
It’s better to get a taxi if you are out alone      night.

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[080] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 2

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: