[038] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 10

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 4: COMPARISON
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000069001
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 10. Rewrite the sentences without changing the meaning of the original sentences.

Question 1.
No cars in the world are more expensive than Japanese ones. → Japanese cars   .
Question 2.
I did not spend as much money as you. → You spent   .
Question 3.
He is the tallest boy in his class. → No one in   .
Question 4.
The black car is cheaper than the red car. → The red car   .
Question 5.
I don't think this book is expensive as it is. → This book is   .
Question 6.
He does not play tennis as well as Jack. → Jack can   .
Question 7.
I can't cook as well as my mother. → My mother can cook   .
Question 8.
My grandmother is older than every one in my family. → My grandmother is the   .
Question 9.
My kitchen is smaller than yours. → Your kitchen   .
Question 10.
This is the most interesting film of all. → No other films are   .
Question 11.
No one in my class is as tall as Tam. → Tam is the   .
Question 12.
My house is bigger than your house. → Your house is   .
Question 13.
This film is more interesting than that one. → That film is   .
Question 14.
This exercise is easier than that one. → That exercise is not   .
Question 15.
He drives more carefully than Jack does. → Jack   .

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[038] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 10

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: