[056] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 8

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 6: WH-QUESTIONS: WHO/ WHAT/ WHOM/ WHEN/ WHERE/ HOW/ WHY
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000073001
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 8. Underline the mistake and rewrite the correct sentence.

(Viết lại câu hỏi vào chỗ trống)

Question 1.
Where did you have for lunch with friends? - Sandwiches. →   ?
Question 2.
When does Rachel stay in bed? - She is sick. →   ?
Question 3.
How much does Tim like handball? - It’s interesting. →   ?
Question 4.
What soup do you like? - Chicken soup. →     
Question 5.
How do Carol and Bill visit on Sundays? - Their grandparents. →   ?
Question 6.
Why does Ann usually go in the evening? - To the cinema. →   ?
Question 7.
Where is it from Britain to USA? - I don’t know. →   ?
Question 8.
Whom does Ann usually go in the evening? - To her grandmother’s →   ?
Question 9.
Who does David usually drink with his breakfast? - Coffee. →   ?
Question 10.
What time did you and Kevin stay in New York? - About three days. →   ?
Question 11.
How do you get up in the morning? - At about five. →   ?
Question 12.
Why do you go to the office? - By bicycle. →   ?
Question 13.
Where do you what TV? - In the evening. →   ?
Question 14.
How much is this book? - Five centimeters. →   ?
Question 15.
Why do you spell your name? - M-O-N-A →   ?

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[056] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 8

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: