MODULE 17: REPORTED SPEECH (Exercise 3)

Họ tên: nhập tên

Thầy Đại Lợi - Tác giả và Thủ khoa ĐHSPHN - Chuyên gia luyện thi CLC lớp 6, 10, THPTQG
Điện thoại/Zalo: 0383091708
--------------------------------
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000074088
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Viết lại câu bằng cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Question 1.
The mother said to him: "Open the window please!". → The mother told   .
Question 2.
Linh said, "If my father repairs the bike now, I will ride the bike to school." → Linh said   .
Question 3.
"Don't swim out too far, boys", said the coach. → The coach warned   .
Question 4.
"My advice to you is to do morning exercises" she said. → She advised me   .
Question 5.
"I would have passed the exam if I had tried my best” Binh said. → Binh said   .
Question 6.
"Don't forget to phone the police", she told him. → She reminded   .
Question 7.
"I'm sorry I broke the glass", said Peter. → Peter apologized   .
Question 8.
"Why don't we come to visit our teacher today?" he said. → He suggested   .
Question 9.
She said to him: "Give me another glass of wine". → She told   .
Question 10.
"Don't move or I'll shoot", said the bank robber to the clerk. → The bank robber threatened   .
Question 11.
The captain said to them: "Wait here until I come back". → The captain asked   .
Question 12.
"Why don't you put your luggage under the seat?" he asked, → He suggested   .
Question 13.
She said to me: "Bring me a book". → She asked   .
Question 14.
"Do come and enjoy tea with my family" she said. → She invited us   .
Question 15.
"It's true that I broke your old vase", she said in tears. → She admitted   .

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
MODULE 17: REPORTED SPEECH (Exercise 3)

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: