[102] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 14: Exercise 3

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 14: MAKING SUGGESTIONS
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000083002
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 3. Match the sentence in column A with an appropriate response in column B.

Điền A, B, C... J vào ô trống

Question 1.
1 Shall we go fishing? →   
Question 2.
2 Let’s go for a walk. →     
Question 3.
3 Why don’t you stay here tonight? →     
Question 4.
4 How about going to the movies? →   
Question 5.
5 Why don’t we go shopping tomorrow? →     
Question 6.
6 I’m hungry. →     
Question 7.
7 It’s raining now. →     
Question 8.
8 It’s my friend’s birthday next week. →   
Question 9.
9 The weather is nice. →   
Question 10.
10 I’m interested in playing the guitar. →     

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[102] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 14: Exercise 3

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: