unit 10 lop 3

Họ tên: Hãy nhập tên để nhận kết quả làm bài!

Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

a. It’s break time. Let’s play chess.
OK.

b. I play volleyball at break time. What about you, Minh?
I play basketball.

Question 1.
breakItime.atchessplay
Question 2.
Iatvolleyballplaybreaktime.
Question 3.
time.playbreakbasketballatI
Question 4.
time.playIbadmintonatbreak
Question 5.
breakdoyouatWhattime?do
Question 6.
Ipuzzles.wordplay
Question 7.
time?doWhatbreakyoudoat
Question 8.
myfriends.Iwithchat
Question 9.
football.Iplay
Question 10.
Itennisplaytable

My name: Chưa đặt tên

[Not you?]

Kết quả bài làm:
unit 10 lop 3

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: