[081] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 3

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 11: PREPOSITION OF TIME AND PLACE
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000093001
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 3. Fill in the blank with a preposition of time: in/ on/ at.

1. Lucy is arriving (1) February the 13th (2) 8 o'clock (3) the morning.
2. The weather is often terrible (4) London in January.
3. Columbus sailed to the Americas (5) the 16th century.
4. The Beatles were popular (6) the 1960s.
5. I graduated from university (7) 2001.
6. His birthday is (8) June.
7. I usually go to my parents’ house (9) Christmas. We eat turkey together (10) Christmas Day.
8. The train leaves tomorrow morning (11) 8:00 AM.
9. I love going skiing (12) January.
10. I like to drink coffee (13) the morning and tea (14) the afternoon.

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[081] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 3

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: