[016] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 2: Exercise 1

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 2: THERE IS, THERE ARE, THERE WAS, THERE WERE
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000097001
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 1. Complete the sentences with There is/ There are.

Question 1.
   many quiz programs on TV last night.
Question 2.
   a big bottle on the table.
Question 3.
   many chairs in the living – room.
Question 4.
   an ice – cream in the fridge.
Question 5.
   many fans in the room.
Question 6.
   some children in the yard.
Question 7.
   four cats and a dog in my house.
Question 8.
   a laptop, a mouse and two pens in my bag.
Question 9.
   furniture in that room.
Question 10.
   a theater near her house.

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[016] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 2: Exercise 1

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: