[033] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 5

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 4: COMPARISON
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000109001
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 5. Write sentences using comparative form.

Question 1.
Boys, girls (strong) →   .
Question 2.
Nam’s work, Van's work (good) →   .
Question 3.
Highway, country road (narrow) →   .
Question 4.
Lan, Huong (old) →   .
Question 5.
Summer, spring (hot) →   .
Question 6.
Nam, his brother (industrious) →   .
Question 7.
A story-book, a school-book (interesting) →   .
Question 8.
Leaf, wood (heavy) →   .
Question 9.
A train, a bus (slow) →   .
Question 10.
This exercise, the last one (difficult) →   .

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[033] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 5

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: