[092] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 12: Exercise 6

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 12: PRONOUN AND ADJECTIVE POSSESSIVE
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000119001
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 6: Choose the right answer (possessive adjective or possessive pronoun).

Question 1. This craft isn’t mine. It’s _______.
Question 2. Mary has already done her work, but I’m saving _______until later
Question 3. This isn’t her skirt. ________ is blue.
Question 4. We gave them _______ID number, and they gave us _______.
Question 5. My bike needs to be fixed, but _______is working.
Question 6. _______computer is a laptop, but _______is a desktop.
Question 7. Lan has broken _______arm.
Question 8. Linda is _______ cousin.
Question 9. ______ daughter is a teacher.
Question 10. This is my new dress. Look at _____!

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[092] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 12: Exercise 6

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: