[068] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 9: Exercise 1a

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 9: CONDITIONAL SENTENCES TYPE 1
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000120001
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 1 a. Put the verbs in brackets into the correct forms.

Question 1.
If he (come)   , please tell him that I’ll be back in a few minutes.
Question 2.
Don’t come if they (not call)      you.
Question 3.
She will buy the car if it      (not be) too expensive.
Question 4.
Everything (be)      fine if you tell the truth.
Question 5.
If I can go tomorrow, I (let)      you know.
Question 6.
If I (get)      a headache, I usually take some aspirins.
Question 7.
If you (need)      me, why don’t you tell me?
Question 8.
If I should meet Helen, I (give)      her your message.
Question 9.
If I (have)      time, I will write to him.
Question 10.
I can’t imagine what I (do)      with the money if I win the football pools or a lottery.

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[068] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 9: Exercise 1a

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: