[075] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 3

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 10: MẠO TỪ A/AN/ THE
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000125001
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 3. Fill in the blank with a correct article: a, an, the to complete the sentence.

Question 1.
This is      more wonderful song he has ever listened.
Question 2.
Susan read      book which she really enjoy very much.
Question 3.
Wind’ll spend      month in the mountains tomorrow.
Question 4.
Does Nam bring      umbrella?
Question 5.
Minh missed      film on T.V at 8 p.m yesterday.
Question 6.
What      beautiful girl!
Question 7.
I am      teacher. I am teaching in primary school.
Question 8.
   place where my boyfriend met me.
Question 9.
Are they looking for      key?
Question 10.
How about aspirin for      aches?

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[075] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 3

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: