[026] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 3: Exercise 4

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 3: SINGULAR AND PLURAL NOUN
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000151001
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 4. Put the nouns in brackets into the correct forms to complete the sentences.

Question 1.
Where is your   ? (toy)
Question 2.
There are only      at our school. (boy)
Question 3.
There is a      on the cake. (fly)
Question 4.
   are stronger than girls. (Boy)
Question 5.
You are too old to play with   . (toy)
Question 6.
We arrived here two      ago. (day)
Question 7.
Can you recommend some good      (book)?
Question 8.
They are proud of their   . (son-in-law)
Question 9.
Study the next three      (chapter).
Question 10.
She is a real   . (lady)
Question 11.
You can always hear      in this mountain. (echo)
Question 12.
How are your      today? (baby)
Question 13.
What      is it today? (day)
Question 14.
I had two      pulled out the other day. (tooth)
Question 15.
   and gentleman, I’d like to invite you. (Lady)

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[026] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 3: Exercise 4

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: