[053] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 5

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 6: WH-QUESTIONS: WHO/ WHAT/ WHOM/ WHEN/ WHERE/ HOW/ WHY
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000165002
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 5. Choose the best option to complete the sentence.

Question 1. _________ told you she was here?
Question 2. _________ have you waited so far?
Question 3. _________ did you see in the garden?
Question 4. _________ of the two houses did you like best?
Question 5. _________ do you take your dog for a walk? - Twice a day
Question 6. _________ do they go to every week?
Question 7. _________ are you crying now?
Question 8. _________ do the shop open? - This weekend.
Question 9. _________ is the weather like? - Sunny and cool.
Question 10. _________ is that shirt? - Ten pounds.

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[053] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 5

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: