[052] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 4

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 6: WH-QUESTIONS: WHO/ WHAT/ WHOM/ WHEN/ WHERE/ HOW/ WHY
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000166003
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 4. Match the sentences in column A with an answer in column B.

Question 1.
What do you usually eat for breakfast? →   
Question 2.
Where does Julie come from? →   
Question 3.
Who/ whom do you usually have lunch with? →   
Question 4.
How much does the pair of jeans cost? →   
Question 5.
What do you make these cakes from? →   
Question 6.
What time do your sister and you usually get up? →   
Question 7.
Where does Anna usually go in the evening? →   
Question 8.
What does David always have bread with? →   
Question 9.
Why does she sometimes come to work late? →   
Question 10.
How far is it from Hanoi to Thanh Hoa City? →   

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[052] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 4

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: