[059] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 7: Exercise 1

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 7: CONJUNCTIONS
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000171002
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 1. Complete the sentence with and/ but/ or/ so.

Question 1.
I was tired,      I went home early.
Question 2.
Mike didn't have good grades,      his parents are very upset.
Question 3.
No one likes classmates who are lazy      mean.
Question 4.
I don't know whether to turn left      right to reach the department store.
Question 5.
The exercises are quite difficult,      I'm doing quite well.
Question 6.
Mrs. Taylor is tall      slim.
Question 7.
You can look at the clothes in the shop windows,      you can't go in and buy them.
Question 8.
It is raining heavily outside,      we'd better postpone our picnic.
Question 9.
Learning geography is difficult      interesting.
Question 10.
Do you want to sit next to Nam      Lan?

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[059] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 7: Exercise 1

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: