[103] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 14: Exercise 4

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 14: MAKING SUGGESTIONS
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000174002
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 4. Choose the best option to complete the sentence.

Question 1. It’s so cold! _________ go to the café over there and get a hot drink.
Question 2. - I’m so tired.
- _________ going sailing this weekend?
Question 3. I’ve bought a new pair of rackets. _________ playing badminton?
Question 4. It’s boring. Let’s _________ some sports.
Question 5. Why don’t we _________ a hiking trip tomorrow?
Question 6. There is a new interesting film on TV tonight. _________ you come and see with me?
Question 7. It’s nice today. _________ go roller-skating.
Question 8. There is a new swimming pool near our school. _________ go swimming tomorrow?
Question 9. I want to buy some clothes. How about _________ shopping tonight?
Question 10. What should we do this weekend? _________ we go camping?

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[103] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 14: Exercise 4

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: