MODULE 13: WORD FORMATION (Exercise 1)

Họ tên: nhập tên

Thầy Đại Lợi - Tác giả và Thủ khoa ĐHSPHN - Chuyên gia luyện thi CLC lớp 6, 10, THPTQG
Điện thoại/Zalo: 0383091708
--------------------------------
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000182098
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Mark the letter A, B, c or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

Question 1. Faraday made many ______ in the field of physics and chemistry.
Question 2. His ______ of the generator is very famous.
Question 3. Faraday was an ______ in Davy's laboratory.
Question 4. Good students aren't ______ intelligent students.
Question 5. Lan always shares her ______ with me.
Question 6. Money doesn't bring ______ to man.
Question 7. We will ______ our English vocabulary if we read English books every day.
Question 8. You study very well. It's ______ that you will fail the exam.
Question 9. These children have the ______ to imitate animals' voice.
Question 10. The generator is one of Faraday's most important ______ .

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
MODULE 13: WORD FORMATION (Exercise 1)

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: