[079] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 1

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 11: PREPOSITION OF TIME AND PLACE
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000198001
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 1. Complete the sentence with a preposition of time: in/ on/ at.

Điền X nếu không cần điền từ nào cả

Question 1.
My father always reads the paper      breakfast time.
Question 2.
The trees here are really beautiful      the spring.
Question 3.
Shakespeare died      1616.
Question 4.
She plays tennis      Fridays.
Question 5.
John is going to buy the presents      today.
Question 6.
What are you doing      the weekend?
Question 7.
Last week, I worked until 9pm      every night.
Question 8.
Do you usually eat chocolate eggs      Easter?
Question 9.
There was a loud noise which woke us up      midnight.
Question 10.
I’ll see you      Tuesday afternoon, then.

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[079] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 1

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: