[074] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 2

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 10: MẠO TỪ A/AN/ THE
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/000000199001
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 2. Complete the sentences with a/ an.

Question 1.
He is drinking      cup of coffee.
Question 2.
Leipzig has      airport.
Question 3.
The girl is      pilot.
Question 4.
My father is      honest person.
Question 5.
My friend likes to be      astronaut.
Question 6.
They've got      idea.
Question 7.
There is      green English book on the desk.
Question 8.
Look! There's      bird flying.
Question 9.
This is      expensive bike.
Question 10.
She's reading      old comic.

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[074] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 2

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: