Tổng hợp Đề thi Học kỳ 2

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Sưu tầm và tổng hợp các đề thi Học kỳ 2 do giáo viên biên soạn trên YourHomework.net và chia sẻ.
Các đề thi mới sẽ cập nhật ở đây

 1. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 1 - Global Success - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001077
 2. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 1 - Global Success - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001096
 3. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 1 - Global Success - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010094
 4. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 1 - Global Success - Học kỳ 2 [Mã 004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002090
 5. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 2 - Global Success - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002075
 6. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 2 - Global Success - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006093
 7. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 2 - Global Success - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003071
 8. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 2 - Global Success - Học kỳ 2 [Mã 004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006094
 9. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 2 - Global Success - Học kỳ 2 [Mã 005]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007091
 10. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 - Học kì 2 sách Global Success [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008066
 11. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 3 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002058
 12. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 3 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007070
 13. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 3 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003061
 14. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 3 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 005]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001070
 15. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 3 - Học kỳ 2 [Mã 006]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010065
 16. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 3 - i-Learn Smart Start - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003072
 17. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 3 - i-Learn Smart Start - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001086
 18. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 3 - Wonderful World - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005081
 19. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 4 - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003062
 20. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 4 - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009077
 21. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 4 (Smart Start) - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004078
 22. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 5 - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003063
 23. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 5 - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002063
 24. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 5 - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008071
 25. End-of-term Test 1 (Semester 2) - Tiếng Anh Lớp 6 - Global Success [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001067
 26. End-of-term Test 2 (Semester 2) - Tiếng Anh Lớp 6 - Global Success [002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001068
 27. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 6 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008079
 28. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 6 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003069
 29. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 6 - Friends Plus - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007086
 30. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 6 - Friends Plus - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010069
 31. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 6 - Friends Plus - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002071
 32. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 6 - i-Learn Smart World - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009086
 33. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 6 - i-Learn Smart World - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007088
 34. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 6 - i-Learn Smart World - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006091
 35. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002069
 36. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001078
 37. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008073
 38. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009084
 39. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 005]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007083
 40. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Friends Plus - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004086
 41. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Friends Plus - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001081
 42. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Friends Plus - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009085
 43. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Friends Plus - Học kỳ 2 [Mã 004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007084
 44. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Friends Plus - Học kỳ 2 [Mã 005]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007085
 45. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - i-Learn Smart World - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002072
 46. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - i-Learn Smart World - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008075
 47. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - i-Learn Smart World - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008076
 48. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 8 - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001079
 49. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 8 - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008074
 50. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 8 - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005069
 51. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 8 - Học kỳ 2 [Mã 004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002070
 52. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 9 (mới) - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001097
 53. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 9 (mới) - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008096
 54. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 9 (mới) - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010098
 55. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 10 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008080
 56. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 10 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009089
 57. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 10 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005073
 58. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 10 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004089
 59. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 10 - i-Learn Smart World - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007090
 60. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 10 - i-Learn Smart World - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001083
 61. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 10 - i-Learn Smart World - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008081
 62. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 11 - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007098
 63. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 11 - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006100

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: