Writing Worksheet 1

Tạo file Tập viết Tiếng Việt

Writing Worksheet 2

Create Writing Worksheet online

Reorder words

Reorder the words to make sentences

QR Code

Create QR Code for your URL

Wordsearch Generator & Play Game

Create Your Own Word Search Puzzle

Crossword Generator & Play Game

Create Your Own Crossword Puzzle

Hangman

Guess the Words: CREATE YOUR GAME

Countdown

Countdown

Sentence - Game

Reorder the words to make sentences

Lucky Wheel

Lucky Wheel

Create Certification

Tạo Thư khen

Create Writing Worksheet Online

Title


Number of lines for each word


Font size


Font


List of words (one word on each line)


Lưu ý: Nếu dùng font Tracing, thì có thể sử dụng cú pháp sau để mỗi từ được lặp lại N lần trên dòng đó
one         ;3 -> từ "one     " lặp lại 3 lần, có thêm 1 số khoảng trắng để tạo khoảng cách giữa các từ
three sheeps   ;2 -> từ này chỉ lặp lại 2 lần, vì dài nên như vậy là đủ 1 dòng


Background