TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN

Thầy Đại Lợi - Tác giả và Thủ khoa ĐHSPHN - Chuyên gia luyện thi CLC lớp 6, 10, THPTQG
Điện thoại/Zalo: 0383091708

CHUYÊN ĐỀ 1: TENSE

 1. [001] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001142
 2. [002] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004141
 3. [003] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003142
 4. [004] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003143
 5. [005] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007137
 6. [006] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 6
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005138
 7. [007] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 7
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005139
 8. [008] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002142
 9. [009] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 9
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004142
 10. [010] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 10
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009142
 11. [011] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 11
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010146
 12. [012] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005140
 13. [013] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 13
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009143
 14. [014] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 14
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009144
 15. [015] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 15
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010147

CHUYÊN ĐỀ 2: THERE IS, THERE ARE, THERE WAS, THERE WERE

 1. [016] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 2: Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000097001
 2. [017] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 2: Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000111001
 3. [018] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 2: Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000140001
 4. [019] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 2: Exercise 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000063001
 5. [020] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 2: Exercise 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000080001
 6. [021] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 2: Exercise 6
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007139
 7. [022] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 2: Exercise 7
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000123001

CHUYÊN ĐỀ 3: SINGULAR AND PLURAL NOUN

 1. [023] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 3: Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000143001
 2. [024] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 3: Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000031001
 3. [025] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 3: Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000176001
 4. [026] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 3: Exercise 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000151001
 5. [027] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 3: Exercise 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000146001
 6. [028] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 3: Exercise 6
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000089001

CHUYÊN ĐỀ 4: COMPARISON

 1. [029] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000148002
 2. [030] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000043001
 3. [031] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000026001
 4. [032] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000128001
 5. [033] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000109001
 6. [034] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 6
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000099002
 7. [035] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 7
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000118001
 8. [036] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000167001
 9. [037] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 9
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000031002
 10. [038] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 10
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000069001
 11. [039] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 11
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000138001

CHUYÊN ĐỀ 5: MUST/ SHOULD (NOT)/ MIGHT/ CAN/ COULD/ BE ABLE TO

 1. [040] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 5: Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000013002
 2. [041] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 5: Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000077001
 3. [042] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 5: Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000172001
 4. [043] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 5: Exercise 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000127001
 5. [044] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 5: Exercise 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000028001
 6. [046] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 5: Exercise 7
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000046001
 7. [047] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 5: Exercise 8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000072001
 8. [048] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 5: Exercise 9
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000085003

CHUYÊN ĐỀ 6: WH-QUESTIONS: WHO/ WHAT/ WHOM/ WHEN/ WHERE/ HOW/ WHY

 1. [049] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000104001
 2. [050] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000050001
 3. [051] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000066001
 4. [052] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000166003
 5. [053] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000165002
 6. [054] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 6
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000116001
 7. [056] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000073001
 8. [057] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 9
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000054001
 9. [058] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 10
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000153002

CHUYÊN ĐỀ 7: CONJUNCTIONS

 1. [059] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 7: Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000171002
 2. [060] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 7: Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000195001
 3. [061] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 7: Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000098001
 4. [062] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 7: Exercise 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000052002
 5. [063] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 7: Exercise 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000087001

CHUYÊN ĐỀ 8: IMPERATIVE SENTENCES

 1. [064] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 8: Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000012001
 2. [065] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 8: Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000194001
 3. [066] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 8: Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000041001
 4. [067] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 8: Exercise 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000139001

CHUYÊN ĐỀ 9: CONDITIONAL SENTENCES TYPE 1

 1. [068] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 9: Exercise 1a
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000120001
 2. [069] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 9: Exercise 1b
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000013003
 3. [070] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 9: Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000149001
 4. [071] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 9: Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000020001
 5. [072] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 9: Exercise 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000014001

CHUYÊN ĐỀ 10: MẠO TỪ A/AN/ THE

 1. [073] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000149002
 2. [074] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000199001
 3. [075] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000125001
 4. [076] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000042001
 5. [077] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000028002
 6. [078] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 6
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000101001

CHUYÊN ĐỀ 11: PREPOSITION OF TIME AND PLACE

 1. [079] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000198001
 2. [080] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000067001
 3. [081] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000093001
 4. [082] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000079002
 5. [083] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000016001
 6. [084] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 6
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000123002
 7. [085] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 7
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000169001
 8. [086] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000175002

CHUYÊN ĐỀ 12: PRONOUN AND ADJECTIVE POSSESSIVE

 1. [087] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 12: Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000061002
 2. [088] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 12: Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000105001
 3. [089] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 12: Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000087002
 4. [090] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 12: Exercise 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004145
 5. [091] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 12: Exercise 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000051003
 6. [092] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 12: Exercise 6
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000119001
 7. [093] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 12: Exercise 7
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001144

CHUYÊN ĐỀ 13: QUANTIFIER

 1. [094] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 13: Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000122001
 2. [095] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 13: Exercise 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000175003
 3. [096] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 13: Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000083001
 4. [097] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 13: Exercise 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000051004
 5. [098] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 13: Exercise 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000200002
 6. [099] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 13: Exercise 6
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000014002

CHUYÊN ĐỀ 14: MAKING SUGGESTIONS

 1. [100] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 14: Exercise 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000178001
 2. [102] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 14: Exercise 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000083002
 3. [103] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 14: Exercise 4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000174002
 4. [104] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 14: Exercise 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000049003

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: