Thầy Đại Lợi

Chuyên Gia Luyện thi khối 6, 10 trường chuyên, CLC và luyện thi đại học

Tủ sách hay

Em học giỏi Tiếng Anh
Em học giỏi Tiếng Anh 3
Em học giỏi Tiếng Anh 4
Em học giỏi Tiếng Anh 5
Em học giỏi Tiếng Anh 6
Em học giỏi Tiếng Anh 7
Em học giỏi Tiếng Anh 8
Em học giỏi Tiếng Anh 9
Em học giỏi Tiếng Anh 10Tủ sách Em học tốt Tiếng Anh
Tủ sách Bài tập cuối tuần

YourHomework.net

Tổng hợp bài tập từ Thầy Đại Lợi
 1. [001] - Đề ôn thi then chốt vào lớp 6 môn Tiếng Anh các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009135

 2. [002] - Đề ôn thi then chốt vào lớp 6 môn Tiếng Anh các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001136

 3. [003] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010136

 4. [004] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006135

 5. [005] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001140

 6. [006] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004136

 7. [007] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004138

 8. [008] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004139

 9. [009] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002139

 10. [010] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005137

 11. [011] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003140

 12. [012] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008141

 13. [013] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001141

 14. [014] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007136

 15. [015] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008142

 16. [016] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010142

 17. [017] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008143

 18. [018] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004140

 19. [019] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010143

 20. [020] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002140

 21. [021] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000040001

 22. [022] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000082002

 23. [023] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000057001

 24. [024] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000197002

 25. [025] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004146

 26. [026] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000161003

 27. [027] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000113002

 28. [028] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000198002

 29. [029] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000187003

 30. [030] - Đề ôn thi then chốt vào các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường điểm (Thầy Đại Lợi)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000076001

  CHUYÊN ĐỀ 1: TENSE

 1. [001] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 1

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001142

 2. [002] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 2

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004141

 3. [003] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 3

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003142

 4. [004] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 4

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003143

 5. [005] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 5

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007137

 6. [006] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 6

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005138

 7. [007] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 7

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005139

 8. [008] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 8

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002142

 9. [009] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 9

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004142

 10. [010] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 10

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009142

 11. [011] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 11

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010146

 12. [012] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 12

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005140

 13. [013] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 13

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009143

 14. [014] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 14

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009144

 15. [015] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 1: TENSE – Exercise 15

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010147

 16. CHUYÊN ĐỀ 2: THERE IS, THERE ARE, THERE WAS, THERE WERE

 17. [016] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 2: Exercise 1

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000097001

 18. [017] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 2: Exercise 2

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000111001

 19. [018] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 2: Exercise 3

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000140001

 20. [019] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 2: Exercise 4

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000063001

 21. [020] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 2: Exercise 5

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000080001

 22. [021] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 2: Exercise 6

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007139

 23. [022] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 2: Exercise 7

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000123001

 24. CHUYÊN ĐỀ 3: SINGULAR AND PLURAL NOUN

 25. [023] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 3: Exercise 1

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000143001

 26. [024] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 3: Exercise 2

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000031001

 27. [025] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 3: Exercise 3

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000176001

 28. [026] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 3: Exercise 4

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000151001

 29. [027] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 3: Exercise 5

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000146001

 30. [028] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 3: Exercise 6

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000089001

 31. CHUYÊN ĐỀ 4: COMPARISON

 32. [029] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 1

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000148002

 33. [030] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 2

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000043001

 34. [031] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 3

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000026001

 35. [032] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 4

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000128001

 36. [033] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 5

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000109001

 37. [034] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 6

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000099002

 38. [035] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 7

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000118001

 39. [036] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 8

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000167001

 40. [037] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 9

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000031002

 41. [038] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 10

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000069001

 42. [039] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 4: Exercise 11

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000138001

 43. CHUYÊN ĐỀ 5: MUST/ SHOULD (NOT)/ MIGHT/ CAN/ COULD/ BE ABLE TO

 44. [040] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 5: Exercise 1

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000013002

 45. [041] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 5: Exercise 2

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000077001

 46. [042] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 5: Exercise 3

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000172001

 47. [043] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 5: Exercise 4

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000127001

 48. [044] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 5: Exercise 5

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000028001

 49. [046] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 5: Exercise 7

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000046001

 50. [047] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 5: Exercise 8

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000072001

 51. [048] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 5: Exercise 9

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000085003

 52. CHUYÊN ĐỀ 6: WH-QUESTIONS: WHO/ WHAT/ WHOM/ WHEN/ WHERE/ HOW/ WHY

 53. [049] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 1

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000104001

 54. [050] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 2

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000050001

 55. [051] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 3

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000066001

 56. [052] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 4

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000166003

 57. [053] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 5

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000165002

 58. [054] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 6

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000116001

 59. [056] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 8

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000073001

 60. [057] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 9

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000054001

 61. [058] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 6: Exercise 10

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000153002

 62. CHUYÊN ĐỀ 7: CONJUNCTIONS

 63. [059] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 7: Exercise 1

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000171002

 64. [060] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 7: Exercise 2

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000195001

 65. [061] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 7: Exercise 3

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000098001

 66. [062] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 7: Exercise 4

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000052002

 67. [063] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 7: Exercise 5

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000087001

 68. CHUYÊN ĐỀ 8: IMPERATIVE SENTENCES

 69. [064] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 8: Exercise 1

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000012001

 70. [065] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 8: Exercise 2

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000194001

 71. [066] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 8: Exercise 3

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000041001

 72. [067] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 8: Exercise 4

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000139001

 73. CHUYÊN ĐỀ 9: CONDITIONAL SENTENCES TYPE 1

 74. [068] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 9: Exercise 1a

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000120001

 75. [069] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 9: Exercise 1b

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000013003

 76. [070] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 9: Exercise 2

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000149001

 77. [071] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 9: Exercise 3

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000020001

 78. [072] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 9: Exercise 4

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000014001

 79. CHUYÊN ĐỀ 10: MẠO TỪ A/AN/ THE

 80. [073] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 1

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000149002

 81. [074] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 2

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000199001

 82. [075] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 3

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000125001

 83. [076] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 4

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000042001

 84. [077] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 5

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000028002

 85. [078] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 10: Exercise 6

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000101001

 86. CHUYÊN ĐỀ 11: PREPOSITION OF TIME AND PLACE

 87. [079] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 1

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000198001

 88. [080] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 2

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000067001

 89. [081] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 3

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000093001

 90. [082] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 4

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000079002

 91. [083] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 5

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000016001

 92. [084] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 6

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000123002

 93. [085] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 7

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000169001

 94. [086] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 11: Exercise 8

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000175002

 95. CHUYÊN ĐỀ 12: PRONOUN AND ADJECTIVE POSSESSIVE

 96. [087] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 12: Exercise 1

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000061002

 97. [088] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 12: Exercise 2

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000105001

 98. [089] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 12: Exercise 3

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000087002

 99. [090] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 12: Exercise 4

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004145

 100. [091] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 12: Exercise 5

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000051003

 101. [092] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 12: Exercise 6

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000119001

 102. [093] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 12: Exercise 7

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001144

 103. CHUYÊN ĐỀ 13: QUANTIFIER

 104. [094] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 13: Exercise 1

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000122001

 105. [095] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 13: Exercise 2

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000175003

 106. [096] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 13: Exercise 3

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000083001

 107. [097] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 13: Exercise 4

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000051004

 108. [098] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 13: Exercise 5

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000200002

 109. [099] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 13: Exercise 6

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000014002

 110. CHUYÊN ĐỀ 14: MAKING SUGGESTIONS

 111. [100] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 14: Exercise 1

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000178001

 112. [102] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 14: Exercise 3

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000083002

 113. [103] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 14: Exercise 4

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000174002

 114. [104] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 14: Exercise 5

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000049003

Bài tập Ngữ pháp

https://yourhomework.net/quiz/series/00010092

  MODULE 1: PRONUNCIATION

 1. MODULE 1: PRONUNCIATION (Bài tập 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000188091

 2. MODULE 1: PRONUNCIATION (Bài tập 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000025074

 3. MODULE 1: PRONUNCIATION (Bài tập 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000107087

 4. MODULE 1: PRONUNCIATION (Bài tập 4)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000072076

 5. MODULE 1: PRONUNCIATION (Bài tập 5)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000194083

 6. MODULE 1: PRONUNCIATION (Bài tập 6)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000055080

 7. MODULE 2: STRESS

 8. MODULE 2: STRESS (Bài tập 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000105105

 9. MODULE 2: STRESS (Bài tập 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000059088

 10. MODULE 2: STRESS (Bài tập 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000180087

 11. MODULE 2: STRESS (Bài tập 4)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000056071

 12. MODULE 2: STRESS (Bài tập 5)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000022077

 13. MODULE 2: STRESS (Bài tập 6)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000195072

 14. MODULE 3:VERB TENSES

 15. MODULE 3: VERB TENSES - VERB TENSE REVISION 1

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000081100

 16. MODULE 3: VERB TENSES - VERB TENSE REVISION 2

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000057095

 17. MODULE 3: VERB TENSES - VERB TENSE REVISION 3

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000027101

 18. MODULE 3: VERB TENSES - VERB TENSE REVISION 4

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000057096

 19. MODULE 4: THE SEQUENCE OF TENSES

 20. MODULE 4: THE SEQUENCE OF TENSES (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000052085

 21. MODULE 4: THE SEQUENCE OF TENSES (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000167082

 22. MODULE 4: THE SEQUENCE OF TENSES (Exercise 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000024092

 23. MODULE 4: THE SEQUENCE OF TENSES (Exercise 4)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000017078

 24. MODULE 4: THE SEQUENCE OF TENSES (Exercise 5)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000032089

 25. MODULE 5: SUBJECT AND VERB AGREEMENTS

 26. MODULE 5: SUBJECT AND VERB AGREEMENTS (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000029077

 27. MODULE 5: SUBJECT AND VERB AGREEMENTS (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000073104

 28. MODULE 5: SUBJECT AND VERB AGREEMENTS (Exercise 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000040080

 29. MODULE 5: SUBJECT AND VERB AGREEMENTS (Exercise 4)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000051073

 30. MODULE 6:MODAL VERBS

 31. MODULE 6: MODAL VERBS (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000042079

 32. MODULE 6: MODAL VERBS (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000062084

 33. MODULE 6: MODAL VERBS (Exercise 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000033088

 34. MODULE 6: MODAL VERBS (Exercise 4)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000133094

 35. MODULE 7: THE SUBJUNCTIVE MOOD

 36. MODULE 7: THE SUBJUNCTIVE MOOD (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000104095

 37. MODULE 7: THE SUBJUNCTIVE MOOD (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000128068

 38. MODULE 7: THE SUBJUNCTIVE MOOD (Exercise 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000037084

 39. MODULE 8:GERUND AND INFINITIVE VERB

 40. MODULE 8:GERUND AND INFINITIVE VERB (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000119083

 41. MODULE 8:GERUND AND INFINITIVE VERB (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000109088

 42. MODULE 9: TAG QUESTIONS

 43. MODULE 9: TAG QUESTIONS (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000068090

 44. MODULE 9: TAG QUESTIONS (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000159082

 45. MODULE 9: TAG QUESTIONS (Exercise 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000013090

 46. MODULE 9: TAG QUESTIONS (Exercise 4)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008227

 47. MODULE 9: TAG QUESTIONS (Exercise 5)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000176069

 48. MODULE 10: COMPARISONS

 49. MODULE 10: COMPARISONS (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000038082

 50. MODULE 10: COMPARISONS (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000026084

 51. MODULE 10: COMPARISONS (Exercise 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000043096

 52. MODULE 10: COMPARISONS (Exercise 4)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000073105

 53. MODULE 10: COMPARISONS (Exercise 5)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000085091

 54. MODULE 11:THE ORDERS OF THE ADJECTIVES

 55. MODULE 11:THE ORDERS OF THE ADJECTIVES (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000060095

 56. MODULE 11:THE ORDERS OF THE ADJECTIVES (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000046101

 57. MODULE 12: ARTICLES

 58. MODULE 12: ARTICLES (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000133104

 59. MODULE 12: ARTICLES (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000045100

 60. MODULE 12: ARTICLES (Exercise 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000029088

 61. MODULE 12: ARTICLES (Exercise 4)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000031109

 62. MODULE 12: ARTICLES (Exercise 5)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000059094

 63. MODULE 13: WORD FORMATION

 64. MODULE 13: WORD FORMATION (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000182098

 65. MODULE 13: WORD FORMATION (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000102086

 66. MODULE 13: WORD FORMATION (Exercise 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000115099

 67. MODULE 13: WORD FORMATION (Exercise 4)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000154093

 68. MODULE 13: WORD FORMATION (Exercise 5)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000195088

 69. MODULE 13: WORD FORMATION (Exercise 6)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000127093

 70. MODULE 13: WORD FORMATION (Exercise 7)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000185088

 71. MODULE 14: EXPRESSIONS OF QUANTITY

 72. MODULE 14: EXPRESSIONS OF QUANTITY (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000016081

 73. MODULE 14: EXPRESSIONS OF QUANTITY (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000140084

 74. MODULE 14: EXPRESSIONS OF QUANTITY (Exercise 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000147071

 75. MODULE 15: PASSIVE VOICES

 76. MODULE 15: PASSIVE VOICES (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000125089

 77. MODULE 15: PASSIVE VOICES (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000048089

 78. MODULE 15: PASSIVE VOICES (Exercise 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000134083

 79. MODULE 16: CONDITIONAL SENTENCES AND WISHS

 80. MODULE 16: CONDITIONAL SENTENCES AND WISHS (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000093093

 81. MODULE 16: CONDITIONAL SENTENCES AND WISHS (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000037096

 82. MODULE 16: CONDITIONAL SENTENCES AND WISHS (Exercise 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000184091

 83. MODULE 17: REPORTED SPEECH

 84. MODULE 17: REPORTED SPEECH (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000059095

 85. MODULE 17: REPORTED SPEECH (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000102087

 86. MODULE 17: REPORTED SPEECH (Exercise 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000074088

 87. MODULE 17: REPORTED SPEECH (Exercise 4)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000029089

 88. MODULE 18 : RELATIVE CLAUSES

 89. MODULE 18: RELATIVE CLAUSES (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000195089

 90. MODULE 18: RELATIVE CLAUSES (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000096078

 91. MODULE 18: RELATIVE CLAUSES (Exercise 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000045101

 92. MODULE 18: RELATIVE CLAUSES (Exercise 4)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000104110

 93. MODULE 18: RELATIVE CLAUSES (Exercise 5)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000015090

 94. MODULE 20: INVERSION

 95. MODULE 20: INVERSION (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000048090

 96. MODULE 20: INVERSION (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000182099

 97. MODULE 20: INVERSION (Exercise 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000097095

 98. MODULE 20: INVERSION (Exercise 4)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000164082

 99. MODULE 21: CONJUNCTIONS

 100. MODULE 21: CONJUNCTIONS (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000036083

 101. MODULE 21: CONJUNCTIONS (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000061094

 102. MODULE 22: PREPOSITIONS

 103. MODULE 22: PREPOSITIONS (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000028087

 104. MODULE 22: PREPOSITIONS (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001220

 105. MODULE 22: PREPOSITIONS (Exercise 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000033095

 106. MODULE 23 : PHRASAL VERBS

 107. MODULE 23: PHRASAL VERBS (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000025086

 108. MODULE 23: PHRASAL VERBS (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000127094

 109. MODULE 23: PHRASAL VERBS (Exercise 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000080077

 110. MODULE 23: PHRASAL VERBS (Exercise 4)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000069091

 111. MODULE 23: PHRASAL VERBS (Exercise 5)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000067089

 112. MODULE 23: PHRASAL VERBS (Exercise 6)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000157095

 113. MODULE 24: IDIOMS

 114. MODULE 24: IDIOMS (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000092099

 115. MODULE 24: IDIOMS (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000137099

 116. MODULE 24: IDIOMS (Exercise 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000137100

 117. MODULE 25: COLLOCATIONS

 118. MODULE 25: COLLOCATIONS (Exercise 1)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000200082

 119. MODULE 25: COLLOCATIONS (Exercise 2)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000027115

 120. MODULE 25: COLLOCATIONS (Exercise 3)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000027116

 121. MODULE 25: COLLOCATIONS (Exercise 4)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000113088

 122. MODULE 25: COLLOCATIONS (Exercise 5)

  https://yourhomework.net/quiz/test/000000057111

ĐỀ ÔN THI THCS CẦU GIẤY - MÔN TIẾNG ANH ĐẠI LỢI

https://yourhomework.net/quiz/series/00005016